Friday, February 20, 2009

ಭಾಗ ೪

೧೩)
ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದರ ರಗಳೆ ಸಾಲದೆಂದೇನೊ ವಿಧಿ
ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಯ ನೆಟ್ಟಿಹನು ನರನೊಳ್
ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತೋಳ ಮಲಗೀತುಃ ನೀಂ ಪೆರರ
ದಿಟ್ಟಿಸುತ ಕರಬುವೆಯೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೧೪)
ತೃಪ್ತಿಯರಿಯದ ವಾಂಛೆ, ಜೀರ್ಣಿಸದ ಭುಕ್ತಿವೊಲು
ಗುಪ್ತದಲಿ ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ ವಿಷ ಬೀಜವಾಗಿ
ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೊಳಿಪುದು ಜೀವಕುನ್ಮಾದತಾಪಗಳ
ಸುಪ್ತವಹುದೆಂತಿಚ್ಛೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೧೫)
ಸಿರಿಮಾತ್ರಕೀನಲ್ಲ, ಪೆಣ್ಮಾತ್ರಕೇನಲ್ಲ
ಕರುಬಿ ಜನ ಕೆಸರುದಾರಿಯಲಿ ಸಾಗುತಿಹುದು
ಬಿರುದು ಗಳಿಸಲಿಕೆಸಪ, ಹೆಸರ ಪಸರಿಸಲೆಸಪ
ದುರಿತಗಳ್ಗೆಣೆಯುಂಟೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೧೬)
ಬಾಳ್ಕೆಯಲಿ ನೂರೆಂಟು ತೊಡಕು ತಿಣುಕುಗಳುಂಟು
ಕೇಳ್ಕೆಮಾಣ್ಕೆಗಳಿಗವು. ಜಗ್ಗವೊಂದಿನಿಸುಂ
ಗೋಳ್ಕರೆದರೇನು ಫಲ? ಗುದ್ದಾಡಲೇನು ಫಲ?
ಪಲ್ಕಿರಿದು ತಾಳಿಕೊಳೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೧೭)
ಮನೆಯ ತೊರೆದೊಡಲೇಂ? ವನಗುಹೆಯ ಸಾರಲೇಂ?
ತನುವನುಗ್ರವ್ರತಗಳಿಂದೆ ದಂಡಿಸಲೇಂ?
ಬಿನದಗಳನರಸಿ ನೀನೂರೂರೊಳಲೆದೊಡೇಂ?
ಮನವ ತೊರೆದಿರಲಹುದೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೧೮)
ವನದಿ ನಿರ್ಜನದಿ ಮೌನದಿ ತಪವನೆಸಗುವ
ನೆನಪಿನಲಿ ಪಿಂತಿನನುಭವವುಳೀಯದೇನು?
ಇನಿನೋಟ ಸವಿಯೂಟ, ಕಿನಿಸು ಕರಬುಗಳಾಟ
ಕನಲುತಿಹುವಾಳದಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೧೯)
ಗೋಳಡಲುಂ ಬೇಡ ಲೋಲಾಪ್ತಿಯುಂ ಬೇಡ |
ಬಾಳು ಪರಚೇತನದ ಕೇಳಿಯೆಂದೆಣಿಸಿ ||
ಪಾಲಿಗನು ನೀನದರೊಳನಿಪಂತೆ ಬಾಳುತಿರು |
ಕೇಳಿಯುಂ ಧರ್ಮವೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೦)
ಹಾಳು ಹಾಳೆಲ್ಲ ಬಾಳೆನ್ನುತಿರ್ದೊಡೆಯುಮದ- |
ರೊಳಿಗವ ತಪ್ಪಿಸುವ ಜಾಣನೆಲ್ಲಿಹನು? ||
ಊಳಿಗವೊ ಕಾಳಗವೊ ಕೂಳ್ಕರೆಯೊ ಗೋಳ್ಕರೆಯೊ |
ಬಾಳು ಬಾಳದೆ ಬಿಡದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೧)
ವ್ಯರ್ಥವೀ ಜೀವನದ ಬಡಿದಾಟವೆನ್ನದಿರು |
ಅರ್ಥವಹುದದು ನಿನಗೆ ಪೂರ್ಣದರ್ಶನದಿಂ ||
ನರ್ತಿಪನು ಜಡಜೀವರೂಪಂಗಳಲಿ ಬೊಮ್ಮ |
ಪೂರ್ತಿಯಿದನರಿಯೆ ಸೊಗ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೨)
ಬದುಕೊಂದು ಕದನವೆಂದಂಜಿ ಬಿಟ್ಟೋಡುವನು |
ಬಿದಿಯ ಬಾಯಿಗೆ ಕವಳವಾಗದುಳಿಯುವನೆ? ||
ಎದೆಯನುಕ್ಕಾಗಿಸುತ, ಮತಿಗದೆಯ ಪಿಡಿದು, ನೀ |
ನೆದುರು ನಿಲೆ ಬಿದಿಯೊಲಿವ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೩)
ಮನೆಯೆ ಮಠವೆಂದು ತಿಳಿ, ಬಂಧುಬಳಗವೆ ಗುರುವು |
ಅನವತಪರಿಚರ್ಯೆಯವರೊರೆವ ಪಾಠ |
ನಿನಗುಳಿವ ಜಗವ ಮುಟ್ಟಿಪ ಸೇತು ಸಂಸಾರ |
ಮನಕೆ ಪುಟಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೪)
ತತ್ವ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಚಿತ್ತಶುದ್ದಿಯಿನಹುದು |
ಚಿತ್ತಶೋಧನೆ ಮತಿಚಮತ್ಕಾರವಲ್ಲ ||
ಬಿತ್ತರದ ಲೋಕಪರಿಪಾಕದಿಂ ಸತ್ಕರ್ಮ |
ಸಕ್ತಿಯಿಂ ಶುದ್ಧತೆಯೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೫)
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ರಸವೇನಲ್ಲ ಜೀವನದ ತಿರುಳರ್ಗಮ್ |
ಇಕ್ಷು ದಂಡದವೊಲದು ಕಷ್ಟ ಭೋಜನವೆ ||
ದಕ್ಷತೆಯಿನಿಡಿಯುವಂಗೊಂದೆರಡು ಗುಟುಕು ರಸ |
ಮಾಕ್ಷಿಕರು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೬)
ತಾಳಿ ಮೆಲುಮೆಲನೊಮ್ಮೆ ಧಾಳಿ ರಭಸದಿನೊಮ್ಮೆ |
ಹೇಳದೆಯೆ ಕೇಳದೆಯೆ ಬಹನು ವಿಧಿರಾಯ ||
ಕೀಳ ಮೇಲಾಗಿಪನು ಮೇಲ ಕೀಳಾಗಿಪನು |
ತಾಳುಮೆಯಿನಿರು ನೀನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೭)
ಬದುಕು ಜಟಕಾಬಂಡಿ ವಿಧಿಯದರ ಸಾಹೇಬ |
ಕುದುರೆ ನೀನ್, ಅವನು ಪೇಳ್ದಂತೆ ಪಯಣಿಗರು ||
ಮದುವೆಗೋ ಮಸಣಕೋ ಹೋಗೆಂದ ಕಡೆಗೋಡು |
ಪದ ಕುಸಿಯೆ ನೆಲವಿಹುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೮)
ವಿಧಿಗೆ ನೀಂ ಕಾರ್ಯನಕ್ಷೆಯ ವಿಧಿಸ ಹೊರಡದಿರು |
ಅಧಿಕಾರಿ ನೀನಲ್ಲ; ವಿಧಿ ಬೆಪ್ಪನಲ್ಲ ||
ಹದವರಿದು ವಿಧಿ ತಾನೆ ಕುದುರಿಸುವನೆಲ್ಲವನು |
ಅದಟದಿರು ನೀನವನ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೨೯)
ಬೇಡಿದುದನೀವನೀಶ್ವರನೆಂಬ ನಚ್ಚಿಲ್ಲ |
ಬೇಡಲೊಳಿತಾವುದೆಂಬುದರರಿವುಮಿಲ್ಲ ||
ಕೂಡಿಬಂದುದನೆ ನೀನ್ ಅವನಿಚ್ಚೆ ಎಂದು ಕೊಳೆ |
ನೀಡುಗೆದೆಗಟ್ಟಿಯನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೦)
ತಿರುಗಿಸಲಿ ವಿಧಿರಾಯನಿಚ್ಛೆಯಿಂ ಯಂತ್ರವನು |
ಚರಿಕೆ ತಾರಾಗ್ರಹಗಳಿಷ್ಟವೋದಂತೆ ||
ಪರಿಹಾಸದಿಂ ಕರ್ಮ ದೈವ ಕೇಕೆಗಳಿಡಲಿ |
ಸ್ಠಿರಚಿತ್ತ ನಿನಗಿರಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೧)
ಗ್ರಹಗತಿಯ ತಿದ್ದುವನೆ ಜೋಯಿಸನು ಜಾತಕದಿ? |
ವಿಹಿತವಾಗಿಹುದದರ ಗತಿ ಸೃಷ್ಟಿವಿಧಿಯಿಂ ||
ಸಹಿಸದಲ್ಲದೆ ಮುಗಿವ ದಾವದಶೆ ಬಂದೊಡಂ |
ಸಹನೆ ವಜ್ರದ ಕವಚ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೨)
ಮನವನಾಳ್ವುದು ಹಟದ ಮಗುವನಾಳುವ ನಯದೆ |
ಇನಿತನಿತು ಸವಿಯುಣಿಸು ಸವಿಕಥೆಗಳಿಂದೆ ||
ಅನುಕೂಲಿಸದು ಬರಿಯ ಕೂಗು ಬದಿತಗಳಿದನು |
ಇನಿತಿತ್ತುಮರಸಿನಿತ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೩)
ಕೊಳದ ಜಲ ನಿನ್ನ ಮನ; ಲೋಗರದರೊಳಗಿಳಿಯೆ |
ತಳದ ಕಸ ತೇಲುತ್ತ ಬಗ್ಗಡವದಹುದು ||
ಕಲಕದದ್ದದೆ ಕೊಂಚ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೊಡದು ಮರಳಿ |
ತಿಳಿಯಹುದು ಶಾಂತಿಯಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೪)
ಕುದಿ ಹೆಚ್ಚೆವೆಗಟಹುದು; ಕಡಿಮೆಯಿರೆ ಹಸಿನಾತ |
ಕದಡಲೊಡೆವುದು ಹಾಲು; ಕೂಕ್ಷ್ಮವದರಹದ ||
ಅದವೊಲೆ ಮನದ ಹದ, ಅದನೆಚ್ಚದಿ ನೋಡು |
ಬದುಕು ಸೊಗಹದರಿಂದ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೫)
ದೇವ ಮಂದಿರ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದಗಳು |
ಜೀವನದಲಂಕಾರ, ಮನಸಿನುದ್ಧಾರ ||
ಭಾವವಂ ಕ್ಷುಲ್ಲಜಗದಿಂ ಬಿಡಿಸಿ ಮೇಲೊಯ್ವು- |
ದಾವುದಾದೊಡಮೊಳಿತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೬)
ಕಲ್ಮಷದ ವಾಲ್ಮೀಕವೆಂದೊಡಲ ಜರೆಯದಿರು |
ಬ್ರಹ್ಮಪುರಿಯೆಂದದನು ಋಷಿಗಳೊರೆದಿಹರು ||
ಹಮ್ಮುಳ್ಳ ಹರಿವ ಕಾಪಿಟ್ಟು ಕಡಿವಣ ತೊಡಿಸೆ |
ನಮ್ಮ ಗುರಿಗೈದಿಪುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೩೭) Continue P22

Thursday, February 19, 2009

ಬಾಗ ೩

೭)
ಮನಸು ಬೆಳೆದಂತೆಲ್ಲ ಹಸಿವು ಬೆಳೆಯುವುದಯ್ಯ |
ತಣಿಸಲದನೊಗೆಯುವುದು ಬಗೆಬಗೆಯ ಯುಕ್ತಿ ||
ಮನುಜನೇಳಿಗೆಯದರಿನ್; ಆ ಮನಸಿನೇಳಿಗೆಗೆ |
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ? ಚಿಮ್ತಿಸೆಲೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೮)
ಬೇಕು ಬೇಕಿದು ಬೇಕು
ಬೇಕಿದೆನಗಿನ್ನೊಂದು |
ಬೇಕೆನುತ ಬೊಬ್ಬಿಡುತಲಿಹ ಘಟವನಿದನು ||
ಏಕೆಂದು ರಚಿಸಿದನೊ ಬೊಮ್ಮನೀ ಬೇಕು ಜಪ |
ಸಾಕೆನಿಪುದೆಂದಿಗೆಲೊ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೯)
ಆನೆಗಾರ್ ಇರುವೆಗಾರ್ ಕಗೆಗಾರ್ ಕಪ್ಪೆಗಾರ್ |
ಕಾಣಿಸುವರನ್ನವನು? ಹಸಿವವರ ಗುರುವು ||
ಮನವನುಮಂತುದರಶಿಷ್ಯನವನಾ ರಸನೆ |
ನಾನಾವಯವಗಳಲಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮಾ ||

೧೦)
ದಾಸರೋ ನಾವೆಲ್ಲ ಶುನಕನಂದದಿ ಜಗದ |
ವಾಸನೆಗಳೆಳೆತಕ್ಕೆ, ದಿಕ್ಕುದಿಕ್ಕಿನಲಿ ||
ಪಾಶಗಳು ಹೊರಗೆ, ಕೊಂಡಿಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗಿಹವು |
ವಾಸನಾ ಕ್ಷಯಮೋಕ್ಷ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೧೧)
ಶ್ವಾನ ತಿಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರಲು ಪೂರ್ವಿಕ- |
ಜ್ಞಾನ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಶುಭಚಿಂತೆಯಂತೆ ||
ಏನೊ ವಾಸನೆ ಬೀಸಲದು ಹಾರಿ ಧುಮುಕುವುದು |
ಮಾನವನ ಮನಸಂತು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೧೨)
ಅನ್ನದಾತುರಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ |
ಚಿನ್ನದಾತುರಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣುಗಂಡೊಲವು ||
ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹವೀಯೆಲ್ಲಕಂ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ |
ತಿನ್ನುವುದಾತ್ಮವನೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

Sunday, February 8, 2009

ಭಾಗ ೨

೪)
ಏನು ಪ್ರಪಂಚವಿದು! ಏನು ಧಾಳಾಧಾಳಿ |
ಏನದ್ಭುತಾಪಾರ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಘಾತ ||
ಮಾನವನ ಗುರಿಯೇನು? ಬೆಲೆಯೇನು? ಮುಗಿವೇನು? |
ಏನರ್ಥವಿದಕೆಲ್ಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೫)
ಒಂದೇ ಗಗನವ ಕಾಣುತೊಂದೆ ನೆಲವನು ತುಳಿಯು |
ತೊಂದೆ ಧಾನ್ಯವನುಣ್ಣುತೊಂದೆ ನೀರ್ಗುಡಿದು ||
ಒಂದೇ ಗಾಳಿಯುನುಸಿರ್ವ ನರಜಾತಿಯೊಳಗಿಂತು |
ಬಂದದೀ ವೈಷಮ್ಯ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

೬)
ಬೆದಕಾಟ ಬದುಕೆಲ್ಲ; ಕ್ಷಣಕ್ಷಣವು ಹೊಸಹಸಿವು |
ಅದಕಾಗಿ ಇದಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ||
ಅಧಿಕಾರ ಸಿರಿಸೊಗಸು ಕೀರ್ತಿಗಳ ನೆನೆದು ಮನ |
ಕುದಿಯುತಿಹುದಾವಗಂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ||

ಕಗ್ಗ, ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಯತ್ನ

Whats life if one has not tasted the Ganga, whats life if one has not read the Bhagawad Gita, whats life if one has not lived it to its minimum potential; Life is incomplete (or even waste) if one has not read the Bhagawad Gita, all our great scholars seem to proclaim time and again. I even remember hearing a lecture where Swami Brahmananda says that as Kannadiga to not have read and appreciated Mankutimmana Kagga is the same as above, a wasted opportunity. I dont may not go to that extent, but certainly feel that life is even more meaningful if we get our toes wet, if we could sip even a tiny droplet, even if we can sit back and feel amazed at the vastness and greatness of such oceans of knowledge and wisdom.

I am not an expert in this subject but should that stop me in my "ಅಳಿಲು ಸೇವೆ"? So this my own little contribution, a tribute to the great, under-appreciated epci of/in/for/by Kannada/Kannadiga/World.

I dont think anyone who has read even pieces of this work would hesitate to say that there has seldom been a work in Indian literature as great as this one - the Mankutimmana Kagga, from the pen of Kannada literary supremo, the genious D.V. Gundappa, popularly known as DVG. A work that has left, without a doubt, most greats mesmerized and spellbound. In this amazing work, the creative genius in DVG explores life, its meaning, and also the perfect way to live it. He proposes that he has used the form of a song so as to make it easy for the mortals like us to recall. Its a privilege that DVG delivered this great work in the same era that we live in.

Many consider Mankutimmana Kagga as Bhagawad Gita in Kannada, but I am not sure if that analogy can be taken on its face value. I would certainly agree, without much doubt, that in Mankutimmana Kagga DVG packages the essense of Bhagawad Gita, Upanishads, Vedas in a manner and form that is concise enough so as can be applied to life - day-in & day-out. If Bhagawad Gita is a philosophical phenomenon, Mankutimmana Kagga is a manual for daily practice.

Finally, I take this opportunity to spend sometime first towards typing the entire work and then start getting deeper into each of these gems. I wish to translate this to English in future, I pray to the Lord to give me the strength, wisdom, capability, and capacity to do even 1% justice to this unparalleled work.

I plan to explore all of the Kagga verses on a different blog: http://kaggasaara.blogspot.com/ But for now I will pick and explore only some of the selected kaggas.

Shri Krishnarpanam.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೊದಲನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಪಧ್ಯಗಳನ್ನ ಮುದ್ರಿಸಿ ಆನಂತರ ಇವುಗಳ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ಯತ್ನ! ಕನ್ನಡದ ಭಗವದ್ ಗೀತ ಎಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಗವದ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ವೋಪ್ಪಲೇ ಬೇಕು! ಭಗವದ್ ಗೀತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದರೆ ಕಗ್ಗ ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನ, ಬಾಳುವ ರೀತಿಯನ್ನ ಸಾರಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಅಳವಡಿಸೋ ಅಂತ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ! ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಡೀ.ವೀ.ಜಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನ ಜೋಪಾನದಿಂದ ಜೋಡಿಸಿ, ಅಲಂಕರಿಸಿ, ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ! ಈ ಆಯ್ದ ಮೌಲ್ಯವಾದ, ಅಪರೂಪದ ಹೂಗಳಿಂದ ಪೊಣಿಸಿರೋ ಈ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲಾ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಷರಸಹ ಸತ್ಯ!!

ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಓದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಠಿಣ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಓದುತ್ತಾ ಓದುತ್ತಾ, ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ ಸವಿಯುತ್ತ, ಆಗಾಗ ಮೆಲಕು ಹಾಕುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದರ ಸೊಗಸನ್ನ ಆನಂದಿಸ ಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಯ್ಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ.

| ಶ್ರೀ ಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ |
|| ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ||
||| ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ | ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ |||

೧)
ವಿಶದಮಾದೊಂದು ಜೀವನಧರ್ಮದರ್ಶನವ
ನುಸುರಿಕೊಳೆ ತನ್ನ ಮನಸಿಗೆ ತಾನೆ ಬಗೆದು
ನಿಸದವಂ ಗ್ರಂಥಾನುಭವಗಳಿಂದಾರಿಸುತ
ಹೊಸೆದನೀ ಕಗ್ಗವನು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೨)
ಕವಿಯಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನಿಯಲ್ಲ, ಬರಿ ತಾರಾಡಿ
ಅವನರವಿಗೆಟುಕುವವೊಲೊಂದಾತ್ಮ ನಯವ
ಹವಣಿಸಿದನಿದನು ಪಾಮರಜನದ ಮಾತಿನಲಿ
ಕವನ ನೆನಪಿಗೆ ಸುಲಭ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ

೩)
ಏನು ಜೀವನದರ್ಥ? ಏನು ಪ್ರಪಂಚಾರ್ಥ?
ಏನು ಜೀವಪ್ರಪಂಚಗಳ ಸಂಬಂಧ?
ಕಾಣದಿಲ್ಲಿರ್ಪುದೇನಾನುಮುಂಟೆ? ಅದೇನು?
ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಮಾಣವೇಂ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ